המערכת זיהתה כי הדפדפן אינו מאפשר שמירת קבצי עוגיה - cookies
עליך לאפשר זאת או לעבור לדפדפן אחר.

תקנון האתר

השימוש באתר מותנה בהסכמתכם ובהתאם לכללים שלהלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין (להלן : "הוראות הדין").

שימוש באתר מהווה הסכמה לקבלת תקנון זה, והתחייבות לפעולה בהתאם לו כמו גם בהתאם להוראות הדין. 
הפרת התקנון עלולה להביא להפסקת אפשרות השימוש באתר  ונקיטת הליכים נגד מפר התקנון על ידי דליס מגשי אירוח בע"מ (להלן: "דליס") ו/או כל גורם אחר.

תכולת האתר

דליס לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר, תכניו, הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה.

ניהול האתר

האתר והמידע שבו פתוח לשימושכם במצבו כפי הוא. דליס לא תוכל להתאים שירותים או מידע לדרישות משתמשים שונים.  
דליס שומרת על כל זכות לשנות את האתר מעת לעת , לערוך בו או בתכניו כל שינוי עיצובי, תכני ו/או אחר. 
דליס שומרת על זכות לסגור את האתר כולו ו/או חלקו בכלל ו/או לקבוצות משתמשים, ו/או להפסיק את פעולתו של האתר כולו ו/או חלקיו. דליס לא תהא מחויבת להודיע מראש על כל שינוי שתערוך באתר. 
יובהר כי יתכנו תקלות ופגיעות באיכות השירות והפסקות זמניות ו/או אחרות באלו. דליס אינה ולא תהא אחראית לאיכות השירות בין אם נפגם בשל תקלות, בקווי תקשורת ובין מכל טעם אחר. 
השימוש באתר יעשה על המשתמש בלבד. דליס לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר , תכניו ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או באמצעותו נקלטו. 

הגבלות שימוש 

כאמור לעיל, שימוש באתר מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לתקנון ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות לפעול בהתאם לתקנון זה.
בין יתר האיסורים החלים יצוינו האיסורים הבאים:

איסור על שימוש בלתי חוקי - שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית. 

שימוש אישי בלבד - האתר נועד לשימוש כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש באתר תוך התחזות לאדם אחר. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל. 

איסור על העתקה - חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפול ו/או העתקה וכו' של תכנים שמופיעים באתר. 

אחריות וביטולים

חל איסור מוחלט על מכירת המזון הנמכר על ידי דליס באמצעות אתר זה לגורם נוסף שהוא, ולדליס לא תהיה כל אחריות לטיב ואיכות המזון במידה והמזון יימכר לצד שלישי כאמור לעיל.
כמו כן, דליס לא תהיה אחראית לטיב וטריות המזון הנמכר, ככל והמזון הועבר מהיעד בו נמסר על ידי דליס.
ביטולים להזמנות אשר התבצעו באמצעות האתר יתקבלו עד ל - 24 שעות טרם שעת אספקת ההזמנה. ביטול הזמנה שלא במסגרת הזמנים הנ"ל יחויב במלוא עלות ההזמנה.

מסירת פרטים אישיים

מסירת פרטים ונתונים אחרים באתר, תהווה הסכמה והיתר לדליס לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות אתר זה לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו'.
פרטים אישיים שמסרת יועברו לידי צד ג', אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד דליס. 

זכויות יוצרים באתר

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו, באתר, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של דליס בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של דליס ובכפוף להסכמה זו אם נתנה.

אחריות משתמש

משתמש אשר ישתמש באתר בניגוד לתקנון זה ישא באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לדליס ו/או לכל אדם אחר. 
משתמש אשר ייעשה שימוש בניגוד לתקנון זה יהא מחויב לפצות את דליס ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכול עם דרישה ראשונה ועל פיה. 
דליס רשאית להפסיק שימוש משתמש באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת השימוש, כדי לפטור מאחריות ולהווה הסכמה לפעולתך כאמור.

סמכות שיפוט ודין

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
מקום השיפוט, לכל עניין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתקנון זה יהא בבית משפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד. 
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של דליס להפנות כל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או לשימוש באתר להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
שימוש באתר יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר דליס

צרו קשר - נשמח לשמוע מכם!